Halloween

Met Halloween wordt er feest gevierd over de dood, het donker en angst. Gezellig griezelen met skeletten, verminking, geesten die rondwalen, monsters, duisternis, angst en dood. Niet echt dingen om gelijk blij van te worden of daar enthousiast feest over te gaan vieren.

In de Bijbel wordt er vertelt over Jezus, de Zoon van de Heere God. Hij staat juist voor het leven en het licht. Dit gaat niet samen met de dood en de duisternis die met Halloween worden gevierd. Dood, duisternis en angst horen bij de vijand van de Heere God. De duivel, ook wel de satan genoemd. Door bezig te zijn met dingen zoals Halloween, geef je hier ruimte aan en geef je de duivelde kans je leven te vullen met angst en duisternis. Maar de Bijbel heeft ons juist iets anders te vertellen. Dit begint al in het eerste Bijbelboek Genesis. Hierin wordt verteld dat de Heere God zelf het licht heeft gemaakt.

Genesis 1 vers 1-5:
1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 4. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. Het licht komt door heel de Bijbel heen telkens weer terug. Met Kerst vieren wij dat ruim 2000 jaar geleden de Heere God Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft laten gaan om het licht en het leven bij ons als mensen te brengen. De geboorte van Jezus kun je lezen in de Bijbelboeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.

Johannes 1 vers 1-5:
1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2. Dit was in het begin bij God. 3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

In de tijd dat Jezus op aarde leefde, heeft Hij vertelt dat Hij het licht voor de wereld is. Jezus wil ons laten zien dat de Heere God van je houdt en dat je door Jezus bij de Heere God mag horen.

Johannes 8 vers 12:
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Daarom is met Pasen Jezus aan het kruis gestorven. Hij is gedood en door de Heere God alleen gelaten, zodat wij dit niet hoeven mee te maken. De Heere God zal ons nooit alleen laten en altijd voor ons zorgen. De Heere God is zelfs zo machtig dat Jezus na 3 dagen uit het graf is opgestaan en de dood heeft overwonnen. Jezus leeft! De Heere God is dus sterker dan de dood, de duisternis, angst en de duivel. Ook dit staat beschreven in de Bijbelboeken, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.

Lukas 24 vers 1-14:
1. En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. 2. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 3. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. 4. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. 5. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 6. Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: 7. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 8. En zij herinnerden zich Zijn woorden.

Maar dit is niet het laatste. Jezus is na Pasen naar de hemel teruggegaan om daar bij de Heere God voor ons te bidden. Maar Jezus komt terug, om alles nieuw en goed te maken. Iedereen die dan in de Heere God geloofd, mag dan voor eeuwig bij Hem leven in alle vreugde van Zijn Koninkrijk. Wat een blijde boodschap is dat! Dit staat in het laatste Bijbelboek Openbaringen geschreven.

Openbaring 22 vers 5:
En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Wil je hierover verder praten, neem dan contact op via info.kinderweek@gmail.com